Photo Archive 1994
CS135-06662-1994, Nagoya, Japan
CS135-06686-1994, Holzburg, Hessen, Germany
CS135-06731-1994, Chubu University, Kasugai, Aichi, Japan
CS135-06739-1994, Tokoname, Aichi, Japan
CS135-06742-1994, Tokoname, Aichi, Japan
CS135-06748-1994, Tokoname, Aichi, Japan
CS135-06802-1994, Nagoya, Japan
CS135-06819-1994, Meieki, Nagoya, Japan
CS135-06820-1994, Meieki, Nagoya, Japan
CS135-06827-1994, Ikebukuro, Tokyo, Japan
CS135-06834-1994, Motomachi, Yokohama, Japan
CS135-06838-1994, China Town, Yokohama, Japan
CS135-06851-1994, China Town, Yokohama, Japan
CS135-06852-1994, China Town, Yokohama, Japan
CS135-06853-1994, China Town, Yokohama, Japan
CS135-06863-1994, China Town, Yokohama, Japan
CS135-06873-1994, Seto, Aichi, Japan
CS135-06874-1994, Seto, Aichi, Japan
CS135-06879-1994, Seto, Aichi, Japan
CS135-06912-1994, Nagoya, Japan
CS135-06921-1994, Nagoya, Japan
MN135-FILM0011-N32-1994, Tokoname, Aichi, Japan
MN135-FILM0012-N03-1994, Tokoname, Aichi, Japan
MN135-FILM0012-N18-1994, Tokoname, Aichi, Japan
MN135-FILM0014-N18-1994, Heiwa Park, Nagoya, Japan