Photo Archive 1995
CS135-06935-1995, Heiwa Park, Nagoya, Japan
CS135-06939-1995, Chubu University, Kasugai, Aichi, Japan
CS135-06940-1995, Chubu University, Kasugai, Aichi, Japan
CS135-06941-1995, Chubu University, Kasugai, Aichi, Japan
CS135-06957-1995, Kohrankei, Aichi, Japan
CS135-06968-1995, Kohrankei, Aichi, Japan
CS135-06971-1995, Kohrankei, Aichi, Japan
MN135-FILM0015-N02-1995, Nagoya, Japan
MN135-FILM0015-N15-1995, Nagoya, Japan
MN135-FILM0015-N27-1995, Nagoya, Japan
MN135-FILM0015-N32-1995, Nagoya, Japan
MN135-FILM0015-N33-1995, Nagoya, Japan
MN135-FILM0015-N37-1995, Nagoya, Japan